IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej

Adres szkoły:

Jana Dormana 9a
ulica

numer

41-219 Sosnowiec
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / kwalifikacje zawodowe / rozszerzenia

a/ czteroletnie liceum ogólnokształcące:

Numer

oddziału

ROZSZERZENIA

CYKL KSZTAŁCENIA
1A 1.    Profil artystyczno-medialny z elementami edukacji teatralnej

proponowane rozszerzenia:

język polski, wiedza o społeczeństwie

+ trzeci przedmiot do wyboru: język angielski albo historia

przedmiot uzupełniający: edukacja teatralna, filozofia

 

2.    Profil humanistyczny z edukacją prawną

proponowane rozszerzenia:

język polski, wiedza o społeczeństwie

+ trzeci przedmiot do wyboru: język angielski albo historia

przedmiot uzupełniający: edukacja prawna, język łacński

4 lata
1B Profil lingwistyczno-geograficzny w europeistyką

proponowane rozszerzenia:

język angielski, geografia, matematyka

przedmioty uzupełniające: europeistyka i stosunki międzynarodowe, język łaciński

 

4 lata
1C Profil medyczny z elementami psychologii

proponowane rozszerzenia:

biologia, chemia, język angielski

przedmioty uzupełniające: psychologia, język łaciński w medycynie

4 lata
1D 1.      Profil biologiczno-przyrodniczy z edukacją ekologiczną

proponowane rozszerzenia:

biologia

+ drugi przedmiot do wyboru: fizyka albo chemia

przedmiot uzupełniający: laboratorium ekologiczne, filozofia

 

2.      Profil politechniczny z grafiką komputerową
i programowaniem

proponowane rozszerzenia:

matematyka + drugi przedmiot do wyboru: fizyka albo chemia

przedmiot uzupełniający: Matrix (grafika komputerowa
i programowanie),filozofia

 

4 lata

 

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

    W rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu  w roku szkolnym 2020/2021 przyjmuje się następujące kryteria:

 § 1. Podstawa prawna:

 1. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610)
 3. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z 24 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2020/2021.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu.
 2. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje dyrektor  IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu na podstawie wyników rekrutacji elektronicznej i prac Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

§3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
 3. podaje informację o warunkach rekrutacji,
 4. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,
 5. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz podaje informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
 6. ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (albo informację o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
 7. sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
 8. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

§4. Dokumenty

 1. Wymagane:
 • wniosek o przyjęcie (wydrukowany z Systemu) potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
 1. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • karta zdrowia,
 • fotografie.
 • pisemne poświadczenie woli (potwierdzenie wyboru szkoły) przez kandydata, który znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
 1. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać):
  1. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata albo finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim bądź ponadwojewódzkim,
  2. zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów (§ 6),
   • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
   • orzeczenie o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
   • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
   • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
   • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.
  3. oświadczenia, o których mowa w p. a) oraz w p. b) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia
   w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 1. przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego. W procesie rekrutacji uwzględniane będą tylko dokumenty złożone na pierwszym etapie rekrutacji.

§5. Zasady ogólne rekrutacji

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze – wnioski wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
 2. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 3. W Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji:
  1. kandydat określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
  2. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów albo nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
  3. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,
  4. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły, składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej, do którego uczęszczał. Kandydat składa jedną kopię dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.
 5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty.
 2. Warunkiem przyjęcia do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
 3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów do liceum.
 4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim albo ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 5. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum.
 6. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do Liceum.
 7. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują za swoje osiągnięcia liczbę punktów określoną w § 7.
 8. O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 9. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów stosuje się ustalenia zawarte w § 6.
 10. Liczbę kandydatów przyjętych określa Dyrektor i Szkolna Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Przewiduje się w każdym z oddziałów po 32 uczniów.
 1. W terminie 7 dni od ogłoszenia listy rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału.
 2. W terminie 5 dni od złożenia wniosku Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia do danego oddziału. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

§6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:

 1. kandydaci z rodzin wielodzietnych lub rodzin niepełnych,
 2. kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością własną albo niepełnosprawnością w rodzinie,
 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią wyłącznie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 4. sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

§ 7. Zasady punktacji

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkołę:
 • celujący – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobry– przyznaje się po 14 punktów;
 • dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.
 

Oddział

 

Przedmioty zaliczane

w 2021/2022 r.
do punktacji ogólnej

Oddział A

 1. Profil artystyczno-medialny z elementami edukacji teatralnej
 2. Profil humanistyczny z edukacją prawną

 

 

              

1.j.polski, 2.matematyka,

3.historia albo

geografia

4.język angielski

Oddział B

Profil lingwistyczno-geograficzny  z  europeistyką

 

 

.

 

1.j.polski, 2.matematyka

3.geografia

4.język obcy nowożytny

Oddział C

Profil medyczny z elementami psychologii

 

 

1.j.polski, 2.matematyka

3.biologia albo chemia

4. j. angielski

Oddział D

 

1. Profil biologiczno-przyrodniczy z edukacją ekologiczną

 

2.    Profil politechniczny z grafiką komputerową
i programowaniem

 

 

1.j.polski, 2.matematyka

3. biologia albo chemia

4. fizyka albo informatyka

 

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
  • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
  • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch albo więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
   • dwóch albo więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   • dwóch albo więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego bądź interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 3 punkty;
  • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim bądź wojewódzkim:
 • dwóch albo więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu bądź przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • dwóch albo więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu bądź przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • dwóch albo więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu bądź przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu albo przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu albo przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu albo przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 – 4, artystycznych albo sportowych organizowanych przez kuratora oświaty bądź inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – 4 punkty,
  • krajowym – 3 punkty,
  • wojewódzkim – 2 punkty,
  • powiatowym – 1 punkt.
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty odbywa się według następujących zasad:
  szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z:
  • języka polskiego mnoży się przez 0,35;
  • matematyki mnoży się przez 0,35;
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,30;
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – 20 punktów,
  • bardzo dobrym – 18 punktów,
  • dobrym – 13 punktów,
  • dostatecznym – 8 punktów,
  • dopuszczającym – 2 punkty;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – 20 punktów,
  • bardzo dobrym – 18 punktów,
  • dobrym – 13 punktów,
  • dostatecznym – 8 punktów,
  • dopuszczającym – 2 punkty;

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – 20 punktów,
  • bardzo dobrym – 18 punktów,
  • dobrym – 13 punktów,
  • dostatecznym – 8 punktów,
  • dopuszczającym – 2 punkty;

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – 20 punktów,

bardzo dobrym – 18 punktów,

dobrym – 13 punktów,

dostatecznym – 8 punktów,

dopuszczającym – 2 punkty.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty albo danej części egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty .
 2. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 określi Kurator Oświaty.

 

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

 • telefony, fax: 32 263 24 23
 • poczta elektroniczna:             lo9@sosnowiec.pl
 • adres strony internetowej: ixlo.sosnowiec.pl