IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. S. Staszica

Adres szkoły:

Pl. W. Zillingera 1
ulica numer
41-206 Sosnowiec
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / kwalifikacje zawodowe / rozszerzenia

a/ liceum ogólnokształcące:

Numer

oddziału

ROZSZERZENIA

CYKL KSZTAŁCENIA
1 matematyczno-fizyczno-informatyczny z rozszerzonym językiem angielskim 4
matematyczno-ekonomiczno-prawny z rozszerzonym językiem angielskim
 

2

biologiczno-chemiczny z rozszerzonym językiem angielskim 4
3 biologiczno-chemiczno-matematyczny 4
medialno-prawny z rozszerzonym językiem angielskim
4 matematyczno-fizyczny dwujęzyczny z rozszerzoną informatyką 4
biologiczno- chemiczny dwujęzyczny

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY I

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

 1. S. STASZICA W SOSNOWCU

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w roku szkolnym 2020/2021

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.
  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
 • Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych absolwentów szkół podstawowych tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021.

§ 1

 1. Do klas pierwszych czteroletniego Liceum przyjętych zostanie 120 uczniów.
 2. Planuje się otwarcie 4 klas pierwszych o następujących profilach:

– oddział matematyczno-fizyczno-informatyczny z rozszerzonym językiem angielskim (1a1) – 17 miejsc

– oddział matematyczno-ekonomiczno-prawny z rozszerzonym językiem angielskim (1a2) -13 miejsc

– oddział biologiczno-chemiczny z rozszerzonym językiem angielskim ( 1b1c1) – 30 miejsc

– oddział  biologiczno-chemiczno-matematyczny ( 1b2) – 13 miejsc

– oddział medialno-prawny z rozszerzonym językiem angielskim (1c2) – 17 miejsc

– oddział matematyczno-fizyczny dwujęzyczny z rozszerzoną informatyką ( 1d1)- 17 miejsc

– oddział biologiczno- chemiczny dwujęzyczny ( 1d2)- 13 miejsc

 1. Przedmioty rozszerzone oraz przedmioty dodatkowe i innowacje pedagogiczne realizowane w

poszczególnych oddziałach prezentuje poniższa tabela:

 

Oddział Przedmioty rozszerzone Przedmioty dodatkowe

/ innowacje pedagogiczne

1a1 1.matematyka

2.fizyka

3.informatyka

4.język angielski

1.laboratorium fizyczne we współpracy z Uniwersytetem Śląskim

2.innowacja pedagogiczna  z matematyki „Z matematyką na studia wyższe”

3. „Zerowy Rok Studiów”  z matematyki i fizyki we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie

 

1a2 1.matematyka

2.wiedza o społeczeństwie

3.język angielski

1.podstawy ekonomii we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym

2.wstęp do nauk o biznesie

3.statystyka

4.edukacja prawna

5. innowacja pedagogiczna  z matematyki „Z matematyką na studia wyższe”

6. Zerowy Rok Studiów”  z matematyki  we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie

 

1b1c1 1.biologia

2.chemia

3.język angielski

1.laboratorium biologiczno-chemiczne

2. tygodniowe warsztaty ekologiczne w Kątach Rybackich

 

1b2 1.biologia

2.chemia

3.matematyka

1.laboratorium biologiczno-chemiczne

2. tygodniowe warsztaty ekologiczne w Kątach Rybackich

 

1c2 1.język polski

2.język angielski

3.historia

4.wiedza o społeczeństwie

1.podstawy medioznawstwa  i komunikacji  społecznej

2.edukacja teatralna

3.edukacja prawna

4.sztuka filmowa

5.realizacja projektów artystycznych

 

1d1 1.matematyka

2.fizyka

3.informatyka

1.język angielski realizowany na poziomie dwujęzycznym

2.co najmniej dwa przedmioty realizowane każdego roku na poziomie dwujęzycznym

3.laboratorium fizyczne we współpracy z Uniwersytetem Śląskim

4.podstawy ekonomii

5.statystyka

6. innowacja pedagogiczna  z matematyki „Z matematyką na studia wyższe”

7. „Zerowy Rok Studiów”  z matematyki i fizyki we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie

 

1d2 1.biologia

2.chemia

1.język angielski realizowany na poziomie dwujęzycznym

2.co najmniej dwa przedmioty realizowane każdego roku na poziomie dwujęzycznym

3.laboratorium biologiczno-chemiczne

4. tygodniowe warsztaty ekologiczne w Kątach Rybackich

5. innowacja pedagogiczna „Medical English”

 

 1. Istnieje możliwość zwiększenia liczby uczniów przyjętych na poszczególne profile.

        § 2

 1. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Licealna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Liceum.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
 3. podaje informację o warunkach rekrutacji,
 4. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,
 5. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz

podaje informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę

punktów, która uprawnia do przyjęcia,

 1. ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (albo informację o liczbie wolnych

miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

 1. sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

§ 3

 1. Kandydaci uczęszczający do szkół podstawowych korzystają z systemu rejestracji elektronicznej.
 2. Kandydat wskazujący IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica jako szkołę pierwszego wyboru musi złożyć w sekretariacie Liceum wydrukowany wniosek z naboru elektronicznego oraz wypełnioną ankietę kandydacką (dostepną na stronie szkoły).
 3. Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli za granicą szkołę, równorzędną polskiej publicznej szkoły podstawowej, przyjmowani są na podstawie podania i świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor Liceum.

§ 4

 1. Do wybranego oddziału Liceum przyjmowani są uczniowie, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Do oddziałów dwujęzycznych przyjmowani są kandydaci spełniający warunek określony w ust. 1 oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną

§ 5

 1. Sprawdzian kompetencji językowych polega na napisaniu przygotowanego przez nauczycieli Liceum testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego.
 2. Ze sprawdzianu kompetencji językowych można uzyskać max. 20 pkt.
 3. Pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów.
 4. Po przeprowadzeniu egzaminu Licealna Komisja Rekrutacyjna może ustalić niższy próg punktowy.

§ 6

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki określone w § 4 i 5 niż liczba wolnych miejsc, o której mowa w § 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się łącznie następujące kryteria:
 • wyniki egzaminu ośmioklasisty,
 • wynik sprawdzianu kompetencji językowych w przypadku rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych,
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z przedmiotów określonych w § 13,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 1. a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty.
 2. b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 3. Za stałą pracę wolontaryjną uznaje się działalność na rzecz potrzebujących lub organizacji charytatywnych, prowadzoną systematycznie przez co najmniej jeden rok szkolny

§ 7

   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 6 na drugim etapie do Liceum przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej przychodni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 8

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 7 na trzecim etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość.

§ 9

   Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani są do Liceum niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich paragrafach, jeżeli spełniają warunki, o których mowa w § 4.

§ 10

 1. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji Liceum nadal dysponuje wolnymi miejscami, w terminie do 24 sierpnia przeprowadza się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.
 2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące przy postępowaniu zasadniczym.

§ 11

   Suma punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum – z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych – wynosi maksymalnie 200 z czego 100 punktów przypada na egzamin ośmioklasisty, a 100 punktów kandydat może uzyskać łącznie za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych, świadectwo z wyróżnieniem i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

§ 12

Punktowane są cztery zajęcia edukacyjne:

 • do oddziałów o profilu matematyczno-fizycznym :
 1. język polski i matematyka,
 2. język angielski,
 3. fizyka
 • do oddziału matematyczno-ekonomiczno-prawnego:
 1. język polski i matematyka,
 2. język angielski,
 3. wiedza o społeczeństwie.
 • do oddziałów biologiczno-chemicznych :
 1. język polski i matematyka,
 2. biologia
 3. chemia
 • do oddziału medialno-prawnego:
 1. język polski i matematyka,
 2. język angielski,
 3. historia

 § 13

Zasady przyznawania punktów:

Zagadnienie   (punktacja szczegółowa) Punktacja maksymalna
                                     Sprawdzian kompetencji językowych 20 punktów
Egzamin ośmioklasisty: 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty:

 • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.
 

max. 35 punktów

max. 35 punktów

max. 30 punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

 

 

 

 

 

maksymalnie 70 punktów

 

 

 

 

 

 

maksymalnie 30 punktów

 

Oceny, świadectwo z wyróżnieniem, osiągnięcia konkursowe, wolontariat 100 punktów
 

 

Język polski

niedostateczny – 0 punktów  

 

18 punktów

dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematyka jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Pierwszy wybrany przedmiot jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Drugi wybrany przedmiot jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
 

Osiągnięcia olimpijskie i konkursowe:

 

1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maksymalnie

18 punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

 

    3 punkty
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

 

§ 14

 1. Wydrukowany wniosek z naboru elektronicznego oraz wypełnioną ankietę kandydacką (dostepną na stronie szkoły) składać można w sekretariacie Liceum od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 8:00. do 15:00. w terminie od 11 maja do  23 czerwca 2020 roku, przy czym termin złożenia wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego upływa 20 maja 2020 roku o godz. 15.00.

§ 15

   Terminy rekrutacji podane są do publicznej wiadomości na szkolnych stronach internetowych, oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.

 § 16

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZASADNICZEGO

 

Lp. Czynności Terminy
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum – wydrukowanego z  naboru

elektronicznego i dostarczonego do szkoły pierwszego wyboru.

11 maja 2020 –

23 czerwca 2020

do godz. 15.00.

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych Liceum – wydrukowanego z  naboru elektronicznego i dostarczonego do szkoły pierwszego wyboru. 11 maja 2020 –

20 maja 2020

do godz. 15.00.

3. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych. 28 maja 2020 –

godz. 10.00.                                        

4. Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych. 10 czerwca 2020

godz. 15.00.

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty. 26 czerwca 2020 – 30 czerwca 2020

do godz. 15.00.

6. Weryfikacja przez Licealną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego Licealnej Komisji Rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 24 czerwca 2020
7. Weryfikacja przez Licealną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez Prezydenta Miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 10 lipca 2020
8. Podanie do publicznej wiadomości przez Licealną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 13 lipca 2020

godz. 12.00.

9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału o zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum. 13 lipca 2020 –

20 lipca 2020 

do godz. 15.00.

10. Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum. 21 lipca 2020

godz. 14.00.

11. Wystąpienie do Licealnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 28 lipca 2020
12. Sporządzenie przez Licealnej Komisji Rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13. Wniesienie do Dyrektora Liceum odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
14. Dyrektor Liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora
15. Poinformowanie przez Dyrektora Liceum Śląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w Liceum. 21 lipca 2020

 

 § 17

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

Lp. Czynności Terminy
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 22 lipca 2020 –

27 lipca 2020

do godz. 15.00.

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych Liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 22 lipca 2020 –

27 lipca 2020

do godz. 15.00.

3. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych. 30 lipca 2020 –

godz. 9.00.

4. Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych. 7 sierpnia 2020 –

godz. 15.00.

5. Weryfikacja przez Licealną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego Licealnej Komisji Rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 29 lipca 2020
6. Weryfikacja przez Licealną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez Prezydenta Miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 17 sierpnia 2020
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału o zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum. do 17 sierpnia 2020 – 21 sierpnia 2020

do godz. 15.00.

8. Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum. 24 sierpnia 2020

do godz. 14.00.

9. Wystąpienie do Licealnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 31 sierpnia 2020
10. Sporządzenie przez Licealnej Komisji Rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
11. Wniesienie do Dyrektora Liceum odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
12. Dyrektor Liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora
13. Poinformowanie przez Dyrektora Liceum Śląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w Liceum. 24 sierpnia 2020.

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

    Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie: www.staszic.edu.pl

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

 • telefony, fax: ( 32) 291 -37- 84,  (32)  291 -16 -59
 • poczta elektroniczna: lo4@sosnowiec.edu.pl
 • adres strony internetowej: staszic.edu.pl