III Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa

Adres szkoły:

Piłsudskiego 114
ulica

numer

41-200 Sosnowiec
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / kwalifikacje zawodowe / rozszerzenia

a/ czteroletnie liceum ogólnokształcące:

Numer

oddziału

ROZSZERZENIA

CYKL KSZTAŁCENIA
profil ogólny

a – humanistyczno-dziennikarski

język polski,  historia,

wiedza o społeczeństwie

4
profil ogólny

b –  językowo-biznesowy

język angielski,  geografia, matematyka 4
profil ogólny

 c – medyczny z elementami dietetyki

biologia, chemia, język angielski 4
profil ogólny

d –  medyczny z elementami

      kosmetologii

biologia, chemia, język angielski 4
profil sportowy

e- piłka nożna – chłopcy

język polski, historia, wiedza

o społeczeństwie

lub    język angielski, geografia, matematyka

lub   biologia, chemia,

język angielski

4
profil sportowy

f- piłka siatkowa – dziewczęta

język polski, historia, wiedza

o społeczeństwie

lub    język angielski, geografia, matematyka

lub   biologia, chemia,

język angielski

 

4

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

§2

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych

III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu

 na rok szkolny 2020/2021

I.W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława  Prusa w Sosnowcu Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz sporządza protokół ze swojej pracy.

II.Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest:

 • posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zaliczenie prób sprawności fizycznej przeprowadzonych przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o terminach prób sprawności fizycznej umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nabór do III LO 2020/2021”.

III .   Nabór do szkoły odbywa się drogą elektroniczną.

Informacje i kontakt:

 • telefony, fax: 032 299 89 42
 • poczta elektroniczna (e-mail):          lo3@sosnowiec.edu.pl
 • adres strony internetowej : prus.sosnowiec.pl

www.facebook.com/sosnowieckiprus

IV. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców

(prawnych opiekunów).

V. Pierwszeństwo w przyjęciu do klas o profilu ogólnym mają uczniowie, którzy są laureatami

lub finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

VI. Do szkoły nie będą przyjmowane osoby z naganną oceną zachowania

VII.    Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są na poszczególne profile.

  1)  PROFIL HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKI

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • Pierwszy język obcy: język angielski
 • Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski.
 • Punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przyznawane będą za: język polski, historię,wiedza o społeczeństwie i język angielski

  2)    PROFIL JĘZYKOWO-BIZNESOWY

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, matematyka
 • Pierwszy język obcy – język angielski
 • Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski
 • Punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przyznawane będą za: język polski, geografię, matematykę i język angielski

  3)     PROFIL MEDYCZNY Z ELEMENTAMI DIETETYKI

 • Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski
 • Pierwszy język obcy –język angielski
 • Drugi język do wyboru: język niemiecki, włoski lub  rosyjski
 • Punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przyznawane będą za: język polski, biologię, chemię i język angielski

4)     PROFIL MEDYCZNY Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII

 • Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.
 • Pierwszy język obcy –język angielski.
 • Drugi język do wyboru: język niemiecki, włoski lub rosyjski.
 • Punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przyznawane będą za: język polski, biologię, chemię i język angielski

5)     PROFIL SPORTOWY O SPECJALIZACJI PIŁKA NOŻNA -chłopcy

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

lub język angielski, geografia, matematyka

lub biologia, chemia, język angielski

 • Pierwszy język obcy –język angielski
 • Drugi język do wyboru: język niemiecki, włoski lub  rosyjski.
 • Punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przyznawane będą za: język polski, historięwiedza o społeczeństwie i język angielski

lub  język polski, geografię, matematykę i język angielski

lub język polski, biologię, chemię i język angielski

 

6)PROFIL SPORTOWY O SPECJALIZACJI PIŁKA SIATKOWA –dziewczęta

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

lub język angielski, geografia, matematyka

lub biologia, chemia, język angielski

 • Pierwszy język obcy – język angielski
 • Drugi język do wyboru: język niemiecki, włoski lub rosyjski.
 • Punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przyznawane będą za: język polski, historię,

Wiedza o społeczeństwie i język angielski

lub język polski, geografię, matematykę i język angielski

lub  język polski, biologię, chemię i język angielski.

§3 

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej

oraz szczególne osiągnięcia ucznia:

 

Oceny, świadectwo z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia, wolontariat

 

 

100 punktów

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
 

 

 

 

Język polski

dopuszczający

2 pkt

 

 

 

18 punktów

dostateczny –

8 pkt

dobry –

14 pkt

bardzo dobry –

17 pkt

celujący –

18 pkt

profil 1 profil 2 profile 3 i 4 profile 5 i 6*

 

 
historia geografia biologia hist., geogr., biol, * jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
wos matematyka chemia wos, mat., chem. * jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
j. angielski j. angielski j. angielski. j. angielski. jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

 

7 punktów
Szczególne osiągnięcia

 

18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

3 punkty
Punkty za egzamin ósmoklasisty

 

100 punktów
 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

·  język polski –100% x 0,35

·  matematyka –100% x 0,35

·  język obcy nowożytny –100% x 0,3

 

 

max.  35 pkt

max.  35 pkt

max.  30 pkt

 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

 

 

200 punktów

* do wyboru zgodnie z przedmiotami zadeklarowanymi do realizacji w zakresie rozszerzonym.

Przyznawanie punktów za szczególne osiągnięcia

1. Uzyskanie tytułu w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 14 pkt.

·         tytułu laureata konkursu tematycznego – 10 pkt.

·         tytułu finalisty konkursu tematycznego – 7 pkt.

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem  o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim  tytułu:

·         finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 14 pkt.

·         laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 6 pkt.

·         finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 14 pkt.

·         dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 10 pkt.

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 7 pkt.

·         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

·         tytułu laureata konkursu tematycznego – 7 pkt.

·         tytułu finalisty konkursu tematycznego – 4 pkt.

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem  o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  14 pkt.

·         dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –

10 pkt.

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –

7 pkt.

·         tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

·         tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

·         tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż wymienione wcześniej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

·         międzynarodowym – 6 pkt.

·         krajowym – 4 pkt.

·         wojewódzkim – 3 pkt.

·         powiatowym – 1 pkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie

z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

18 pkt.

§4 Terminy rekrutacji

Lp. Postępowanie Termin
 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej III LO:

od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz.15.00
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych o profilu sportowym III LO: od 11 maja 2020 r. do 20 maja 2020 r. do godz.15.00
 

3.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej:

Piłka siatkowa:

21.05.2020r. (czwartek),

godz: 16:00

                                          

 

4.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej:

Piłka nożna:

25.05.2020r. (poniedziałek),

godz. 16:00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej:  

10 czerwca 2020 r.

 

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie

o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

 

od 26 czerwca 2020 r.  do 30 czerwca 2020 r. godz.15.00
 

 

7.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności

związanych z ustaleniem tych okoliczności.:

 

 

do 24 czerwca 2020 r.

 

 

8.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych   pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub   prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach:

 

 

do 10 lipca 2020 r.

 

 

9.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

13 lipca 2020 r.

10.  

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

 

od 13 lipca 2020 r.

do 20 lipca 2020 r. do godz.15.00

 

11.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

 

21 lipca 2020 r. do godz.14.00

 

12.

 

Poinformowanie przez Dyrektora szkoły

ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie

wolnych miejsc w szkole.

 

21 lipca 2020 r.

 

Tryb odwoławczy od postanowień komisji rekrutacyjnej:

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 28 lipca 2020 r. ( postępowanie uzupełniające do 31 sierpnia 2020 r.)

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia wystąpienia

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Informacje o szkołach ponadpodstawowych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

 • telefony, fax: (32) 299-89-42
 • poczta elektroniczna:             lo3@sosnowiec.edu.pl
 • adres strony internetowej: prus.sosnowiec.pl