Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 4 Transportowe – po Gimnazjum

Adres szkoły:

KILIŃSKIEGO 31
ulica

numer

41-200 SOSNOWIEC
kod pocztowy miasto

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / kwalifikacje zawodowe / rozszerzenia

 

b/ technikum na podbudowie gimnazjum:

Numer

oddziału

ZAWÓD KWALIFIKACJE CYKL KSZTAŁCENIA
1 Technik eksploatacji portów i terminali AU.33 Obsługa podróżnych

w portach i terminalach.

AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów       i ładunków w portach i terminalach

4 lata
Technik mechanik lotniczy MG.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków  powietrznych 4 lata
2 Technik eksploatacji portów i terminali AU.33 Obsługa podróżnych

w portach i terminalach.

AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów       i ładunków w portach i terminalach

4 lata
Technik lotniskowych służb operacyjnych AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego

AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

4 lata
3 Technik spedytor AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 4 lata
  Technik transportu kolejowego AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.

AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

4 lata
       

 

d/ kursy kwalifikacyjne:

Numer

grupy

NAZWA

CZAS TRWANIA DODATKOWE INFORMACJE
1. A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 780 godzin  
2. A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 780 godzin  

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

    Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie:  http://t4.ckziu25.sosnowiec.pl/

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

  • telefony, fax: 032 /  266-07-34      
  • poczta elektroniczna (e-mail):          ckziu25@onet.pl
  • adres strony internetowej : http://www.ckziu25.sosnowiec.pl

                                                                 http://t4.ckziu25.sosnowiec.pl/

 

4/ Inne

    Śledząc bieżące zmiany dotyczące technologii transportowych oraz środków transportu, organizujemy proces dydaktyczny, w którym szczególny nacisk kładziemy na zaktualizowaną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności młodzieży.  Konkurencja na rynku pracy powoduje, że rzetelne przygotowanie ucznia do wykonywania konkretnego zadania staje się priorytetowym celem kształcenia zawodowego. Oferta Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, w tym Technikum nr 4 Transportowego, jest na bieżąco modyfikowana pod kątem zmieniających się na rynku pracy warunków. Stała, wieloletnia współpraca
z przedsiębiorcami oraz uczelniami wyższymi, pozwala nam kształcić wyspecjalizowanych
i poszukiwanych przez pracodawców absolwentów. Efektem podejmowanych przez szkołę działań są podpisane partnerskie umowy o współpracy dzięki którym możliwe jest prowadzenie takich działań, jak: wykłady, warsztaty oraz praktyki zawodowe, realizowane zarówno w polskich jak i zagranicznych firmach.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik transportu kolejowego, mogą korzystać ze stypendiów fundowanych przez PKP  PLK S.A oraz PKP Intercity S.A.  Ponadto PKP PLK S.A. w znaczącym stopniu wspiera szkołę w organizacji praktyk zawodowych oraz pomaga przy opracowywaniu programów nauczania i wyposażaniu pracowni szkolnych.

Z kolei technik spedytor, technik mechanik lotniczy, technik eksploatacji portów i terminali oraz technik lotniskowych służb operacyjnych to kierunki, których uczniowie korzystają ze współpracy z wieloma firmami branży transportowo-spedycyjnej i logistycznej m.in.:

– Port Lotniczy  Katowice – Pyrzowice,

– Aeroklub Śląski w Katowicach Muchowcu

– „Euroterminal Sławków” sp. z o.o.

– Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport – Akademia Lotnicza

Nauczyciele przedmiotów zawodowych, uczący w naszym Technikum (często absolwenci szkoły) to wysokiej klasy specjaliści łączący w swoim życiu pracę w przemyśle z pasją przekazywania wiedzy, co powoduje, że nasi uczniowie mają kontakt z najbardziej aktualnymi technologiami.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie i z sukcesem uczestniczą w konkursach przedmiotowych związanych z kierunkami kształcenia (Katedra Transportu Szynowego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Transporcie Kolejowym, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu – Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna, Konkurs Wiedzy Lotniczej „Latająca Miotła Baby Jagi”).

Od lat szkoła znajduje się w gronie najbardziej usportowionych szkół w województwie czego potwierdzeniem są liczne nagrody m.in. zdobycie Mistrzostwa Śląska w Piłce Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych, Mistrzostwo Sosnowca w Tenisie Stołowym i Pływaniu. 

 

Nasza szkoła nie tylko kładzie nacisk na kształcenie techniczne, ale również staramy się wśród naszych uczniów rozwijać pasje i zainteresowania. Z inicjatywy młodzieży i dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej modernizowany jest w szkole symulator lokomotywy EU 07 oraz powstaje nowoczesna modułowa makieta kolejowa.

Staramy się uwrażliwiać młodzież na los innego człowieka. Nasi uczniowie aktywnie angażują się w działalność Szkolnego Klubu Ludzi Nieobojętnych. Działania te zostały docenione na poziomie społeczności lokalnej i nagrodzone tytułem Szkoły Dobrych Inicjatyw.

 

Nasza młodzież od wielu lat wyjeżdża na praktyki zagraniczne i staże międzynarodowe. Aktualnie realizowane są następujące projekty:

  • „Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego- Uczniowie mogą skorzystać z płatnych staży, atrakcyjnych szkoleń i kursów: np. kurs na obsługę bezzałogowych statków powietrznych, AUTO-CAD, obsługa wózków jezdniowych, audytor systemu bezpieczeństwa itp).
  • „Kariera zawodowa zaczyna się w szkole II” w ramach programu POWER – projekt praktyk zagranicznych. Planowane są wyjazdy do Hiszpanii, Włoch, Czech, Niemiec, Portugalii
  • „Dobra Nauka najlepszą praktyką” w ramach programu PO WER – projekt zagranicznych praktyk zawodowych. Uczniowie uczestniczą w kursach językowych przygotowujących ich do wyjazdów na praktyki do: Wielkiej Brytanii, Włoszech, Czech, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii.
  • PARSIFAL, THE LEGEND RESEARCHER w ramach programu Erasmus+, KA 201 – Partnerstwo Strategiczne, Współpraca Szkół. Projekt promuje podniesienie jakości w edukacji oraz multidyscyplinarne metody nauczania. Założeniem projektu jest poprawa umiejętności pisania i czytania nastolatków oraz motywowanie ich do czytania

 

Udział w tego typu projektach pozwala młodzieży na zdobycie certyfikatów, doskonalenie umiejętności językowych, w tym poszerzanie słownictwa zawodowego. Co ważne nabywanie praktycznych umiejętności odbywa się w rzeczywistym środowisku zawodowym, a uczeń poza podniesieniem kompetencji zawodowych, poznaje zagraniczne rynki pracy i nawiązuje międzynarodowe kontakty.

Już niedługo Szkoła powiększy się o nowy pawilon, w którym na poziomie dwóch pięter zlokalizowane zostaną pracownie do nauki przedmiotów zawodowych.  W nowej części swe miejsce znajdą między innymi: Pracownia gospodarki materiałowej, Pracownia obsługi podróżnych w portach i terminalach, Pracownia sterowania ruchem kolejowym/ Pracownia dróg i taboru kolejowego, Pracownia fotowoltaiczna, Pracownia projektowania technologii mechanicznej, Pracownia systemów energetyki odnawialnej/ Pracownia budownictwa pasywnego. Obok „starego” budynku szkoły umieszczony zostanie rozjazd kolejowy. Zakres robót obejmie również wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z miejscami parkingowymi oraz budowę szybu windowego.

Obecnie jest prowadzona rozbudowa budynku Technikum nr 4 Transportowego w ramach projektu inwestycyjnego Miasta Sosnowiec pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU przy ulicy Kilińskiego 31. Projekt realizowany jest w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT