ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ
KONTAKT

Uniwersyteckie
II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater
ul. Parkowa 1
41-200 Sosnowiec
tel./fax 32 266 45 35
e-mail: loplater@wp.pl

Strona internetowa

II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w roku szkolnym 2018/2019 oferuje dla kandydatów 128 miejsc w 5 profilach kształcenia.
W przypadku większej ilości chętnych, istnieje możliwość otworzenia klasy o profilu zainteresowań kandydatów, spośród zaproponowanych wcześniej.

PROFIL MEDIALNY

Przedmiot rozszerzony: język polski.

Dwa przedmioty rozszerzone wybierane przez ucznia: geografia lub historia i język angielski lub wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty uzupełniające: "Sztuka filmowa" i "Zajęcia teatralne".

 

PROFIL JĘZYKOWY

Przedmiot rozszerzony: język hiszpański.

Dwa przedmioty rozszerzone wybierane przez ucznia: geografia lub historia i język angielski lub język polski lub wiedza o społeczeństwie.

Przedmiot dodatkowy:„Z językiem angielskim przez świat”

 

PROFIL PRAWNO - POLITOLOGICZNY

Przedmioty rozszerzone: historia i wiedza o społeczeństwie

Jeden przedmiot rozszerzony do wyboru przez ucznia: język polski lub język angielski.

Przedmioty uzupełniające: "Podstawy psychologii" i "Język łaciński w prawie".

 

PROFIL MATEMATYCZNY

Dwa przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka.

Przedmiot rozszerzony do wyboru przez ucznia: język angielski lub informatyka.

Dodatkowe przedmioty uzupełniające: "Fizyka jądrowa w medycynie, energetyce i przemyśle" i "Szkolne Wall Street".

 

PROFIL BIOLOGICZNY

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i matematyka.

Dodatkowy przedmiot uzupełniający: "Fizyka jądrowa w medycynie, energetyce i przemyśle".

 

PROFIL BIOLOGICZNO - CHEMICZNY

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.

Dodatkowe przedmioty uzupełniające: "Język łaciński w medycynie”, "Ratownictwo medyczne".

 

REKRUTACJA

I. ZASADY OGÓLNE

 

II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w roku szkolnym 2018/2019 oferuje dla kandydatów 128 miejsc w 5 profilach kształcenia.

W przypadku większej ilości chętnych, istnieje możliwość otworzenia klasy o profilu zainteresowań kandydatów, spośród zaproponowanych wcześniej.

 1. Kandydat musi wskazać profil klasy, do której chce być przyjęty.
 2. W każdej klasie realizowane będą 2- 3 przedmioty w wymiarze rozszerzonym.
 3. W roku szkolnym 2018/2019 proponuje się nauczanie następujących języków:
 • we wszystkich klasach język angielski – kontynuacja,
 • na profilu matematycznym, biologicznym: język francuski lub język niemiecki lub język rosyjski,
 • na profilu medialnym: język włoski lub język rosyjski,
 • prawno-politologicznym: język niemiecki lub język włoski lub język rosyjski,
 • na profilu językowym: język hiszpański.

Zajęcia z języka rosyjskiego proponuje się jako zajęcia międzyoddziałowe.

 1. Grupy językowe i przedmiotów w rozszerzeniu są otwierane w zależności od ilości chętnych.
 2. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater na podstawie wyników scentralizowanej rekrutacji elektronicznej i prac Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Kandydaci, są przyjmowani do wybranych oddziałów według ilości uzyskanych punktów, poczynając od kandydatów z najwyższą ilością punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.
 4. Jeśli pozostały wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji elektronicznej, o przyjęciu kandydata decyduje dyrektor.
 5. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decyduje suma punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
 7. Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału
  w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
 8. Pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • kandydaci o wyższej ocenie z zachowania,
 • kandydaci o wyższej średniej z przedmiotów obowiązkowych.

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater nie przyjmuje uczniów, którzy otrzymali na świadectwie ukończenia gimnazjum ocenę naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

II. Przeliczanie na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ujętych na świadectwie ukończenia gimnazjum

 

Punktacja szczegółowa
Punktacja maksymalna
Język polski

 

 

dopuszczający – 2 pkt.

18 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dobry – 14 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

celujący – 18 pkt.

Matematyka

jak w przypadku języka polskiego

18 pkt.

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne zależnie od profilu (pkt 13)

jak w przypadku języka polskiego

18 pkt.

Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne zależnie od profilu
(pkt 13)

jak w przypadku języka polskiego

18 pkt.

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt.

Uzyskanie tytułu w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
  – 10 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego
  – 7 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego
  – 5 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 10 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 4 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
  – 10  pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
  – 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego
  – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego
  – 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju
  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju
  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu
  lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 7 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu
  lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 3 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu
  lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 2 pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż wymienione wcześniej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt.
 • krajowym – 3 pkt.
 • wojewódzkim – 2 pkt.
 • powiatowym – 1 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 pkt.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu

3 pkt.

Ogółem za świadectwo gimnazjalne

100 pkt.

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski– 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • historia i wiedza o społeczeństwie– 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
 • matematyka- 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
 • przedmioty przyrodnicze- 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
 • język obcy nowożytny- 0,2 punktu za każdy uzyskany procent z egzaminu na poziomie podstawowym

maks. 20 pkt.

maks. 20 pkt.

maks. 20 pkt.
maks. 20 pkt.

maks. 20 pkt.


 

Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego

100 pkt.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 pkt.

 

13. Zajęcia edukacyjne obowiązkowe podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez kandydata profilu:

a)    do wszystkich klas: język polski, matematyka,

b)    punktowane zależnie od wskazanego profilu zajęcia edukacyjne:

 • medialne: historia lub język angielski (ocena wyższa),
 • biologiczne: biologia lub chemia (ocena wyższa),
 • matematyczne: fizyka lub informatyka (ocena wyższa),
 • prawno - politologiczne: historia lub wiedza o społeczeństwie (ocena wyższa),
 • językowe: język angielski lub inny język obcy (ocena wyższa).

c)    dla wszystkich klas: jedna ocena wyższa z wybranego przedmiotu spośród: historii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego, fizyki, chemii, biologii, geografii, lub informatyki.

 

III. Harmonogram rekrutacji

Od 18 maja 2018r. do 18 czerwca 2018r. do g. 15:00 – złożenie wniosku przez kandydata o przyjęcie  do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater.

Od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. do g. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

06 lipca 2018r. g. 9:00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum z podziałem na oddziały.

Od 6lipca 2018r. do 12 lipca 2018r. do godz. 15:00 - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do liceum poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, 
 • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • karty zdrowia
 • fotografii legitymacyjnej (opisanej na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia)

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum.

13 lipca 2018r. g. 9:00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do liceum i podanie informacji o wolnych miejscach.

Od 14 lipca 2018r. do 14 sierpnia 2018r. rekrutacja uzupełniająca, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.


KONTAKT:

telefony, fax:                                32 266 45 35

poczta elektroniczna:                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres strony internetowej:           www.plater.edu.pl%

ZAPRASZAMY DO PLATER!

Copyright 2018 II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu