:

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14

41-219 Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 4 b

Telefon: (32) 291-81-39

Strona internetowa: http://www.zso14.edu.pl

E-mail: lo7@sosnowiec.edu.pl

Ilość odwiedzin: 239

Szablon informacyjny szkoły dotyczący Targów Edukacyjnych 2003

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / specjalizacje zawodowe / profile kształcenia / rozszerzenia

 

a/ liceum ogólnokształcące:

 

LP.

ROZSZERZENIA

CYKL KSZTAŁCENIA

Proponujemy Ci naukę w liceum, w którym od pierwszej klasy

 rozszerzony będzie język angielski.

W klasie drugiej wybierzesz do trzech przedmiotów rozszerzonych z listy: język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka i informatyka

1

mundurowa

3 lata

2

medyczna

3 lata

trenera personalnego

3

turystyczno-językowa

3 lata

ratownicza

4

sportowa piłki ręcznej/koszykówki

3 lata

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

do VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu

na rok szkolny 2018/2019

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA–OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych.

 

Oferta edukacyjna:

 

VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Sosnowcu na rok szkolny 2018-2019 przeprowadza nabór do klas pierwszych do następujących oddziałów:

 

Lp.

Oddział

Przedmioty uwzględnione

w trakcie rekrutacji

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

1

mundurowy

1)_język polski, 2)_matematyka, 3)_informatyka lub zajęcia techniczne, 4)_wychowanie fizyczne lub edukacja dla bezpieczeństwa

Od pierwszej klasy- język angielski.

 

W klasie drugiej wybór przez ucznia- do trzech przedmiotów rozszerzonych z listy: język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka i informatyka

 

2

trener personalny

1)_język polski, 2)_matematyka,
3)_ biologia lub chemia 4)_wychowanie fizyczne

medyczny

1)_język polski, 2)_matematyka, 3)_biologia lub chemia, 4)_wychowanie fizyczne lub zajęcia techniczne

3

turystyczno- językowy

1)_język polski, 2)_matematyka,
3)_ język obcy lub geografia 4)_wychowanie fizyczne lub edukacja dla bezpieczeństwa

ratowniczy

1)_język polski, 2)_matematyka, 3)_biologia lub chemia 4)_wychowanie fizyczne lub edukacja dla bezpieczeństwa

4

sportowy-piłka ręczna/koszykówka

1)_język polski, 2)_matematyka,
3)_ informatyka lub zajęcia techniczne
4)_ wychowanie fizyczne

 

 

I.        Organizacja i zasady rekrutacji:

 

1.            Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji według harmonogramu zgodnego z Decyzją Śląskiego Kuratora oświaty- załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

2.            Kandydat zakłada swoje indywidualne konto na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat i postępuje zgodnie z instrukcjami w systemie elektronicznej rekrutacji.

3.            Kandydat składa ankietę i wniosek w sekretariacie szkoły o przyjęcie do wybranego oddziału lub oddziałów. Do wniosku dołącza następujące dokumenty w terminach podanych w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.

a) świadectwo ukończenia gimnazjum

b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

c) oryginał (do wglądu) oraz kopia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty

d) w przypadku równej ilości punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty potwierdzające uprawnienia do pierwszeństwa przyjęcia do szkoły

e) kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału sportowego- potwierdzenia zaliczenia próby sprawności fizycznej przez osobę przeprowadzającą testy (ustalone terminy będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły)

f) 3 zdjęcia

g) deklarację wyboru religia/etyka

h) oświadczenie pełnoletniego Kandydata lub rodziców/prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata

4.            O zakwalifikowaniu się kandydata do wybranego oddziału decyduje suma punktów, które uzyskał kandydat na egzaminie gimnazjalnym oraz punkty za oceny uzyskane na świadectwie gimnazjalnym z następujących przedmiotów w klasach zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017 r:

 

Punkty uzyskane za świadectwo ukończenia gimnazjum,

konkursy, zawody, turnieje, wolontariat

Osiągnięcia przeliczane na punkty

Ilość punktów

Punktacja maksymalna

Za każdy z 4 przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum- przedmioty punktowane jak w tabeli w pkt. II.

ocena celująca                  18 pkt

ocena bardzo dobra          17 pkt

ocena dobra                      14 pkt

ocena dostateczna              8 pkt

ocena dopuszczająca          2 pkt          

72 pkt

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

Olimpiady, konkursy, zawody, turnieje

18 pkt

Aktywność społeczna: wolontariat

3 pkt

Razem

100 pkt

Punkty przeliczane na podstawie wyników z egzaminu gimnazjalnego

- język polski

- historia i wiedza o społeczeństwie

- matematyka

- przedmioty przyrodnicze

- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

Za każdą część egzaminu uzyskany wynik w procentach mnoży się przez 0,2

20 pkt

20 pkt

20 pkt

20 pkt

20 pkt

Razem

100 pkt

Łączna ilość punktów z całej rekrutacji

200 pkt

5.            Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 200, minimalna ilość punktów jest nie określona.

6.            Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności jeżeli spełniają warunki określone w pkt. 3- e

7.            Kandydaci kwalifikowani są do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, aż do wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych oddziałach.

8.            W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo mają kandydaci:

-sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 

-kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, 

-kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

-kandydat, który miał wyższą ocenę z zachowania, 

-kandydat, który miał wyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

-kandydat zameldowany na terenie Sosnowca, 

-absolwent Gimnazjum Sportowego Nr 24, 

-w sytuacjach szczególnych o przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

9.            Kandydat zostaje przyjęty do szkoły, jeśli w trakcie postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.

10.        Kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do danego oddziału w szkole za pośrednictwem rekrutacji elektronicznej, a szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  mogą zostać przyjęci w trakcie naboru uzupełniającego. Jeżeli kandydat nie został zakwalifikowany do wybranego oddziału, może zostać przyjęty do innego w ramach wyznaczonego limitu miejsc.

11.        Rekrutację do VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Sosnowcu przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, która weryfikuje złożone wnioski przez kandydatów do szkoły, ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego, podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

12.        Kandydat może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły w terminie określonym w Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

Załącznik 1-  Harmonogram rekrutacji

 

Rekrutacja elektroniczna

Czynności kandydata do klasy pierwszej LO

terminy

Rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej- wybór preferowanych oddziałów w szkole.

Dostarczenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami.

18.05.2018- 18.06.2018

Kandydaci do klasy sportowej-

Rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej- wybór preferowanych oddziałów w szkole.

Dostarczenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami.

18.05.2018- 04.06.2018

Kandydaci do klasy sportowej-

Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej.

05.06.2018- 04.06.2018

Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

22.06.2018- 26.06.2018

Uzupełnianie w systemie rekrutacji elektronicznej ocen ze świadectwa i egzaminu gimnazjalnego, weryfikacja przez komisję wniosków i wymaganych dokumentów.

22.06.2018- 05.07.2018

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

06.07.2018

Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego lub rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły:

- dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały złożone wcześniej.

06.07.2018- 12.07.2018

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

13.07.2018

Składanie wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.

13.07.2018- 20.07.2018

Nabór uzupełniający

Dostarczenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami.

13.07.2018- 17.07.2018

Kandydaci do klasy sportowej-

Dostarczenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami.

13.07.2018- 17.07.2018

Kandydaci do klasy sportowej-

Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej.

do 18.07.2018

Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

13.07.2018- 09.08.2018

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

10.08.2018

Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego lub rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły:

- dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały złożone wcześniej.

do 13.08.2018

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

14.08.2018

Składanie wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.

14.08.2018- 21.08.2018

 

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

-          Telefony:                                           32/2938139, kom.508149910

-          poczta elektroniczna:                         lo7@sosnowiec.edu.pl

-          adres strony internetowej:                 www.zso14.edu.pl