:

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S.Staszica

41-206 Sosnowiec, ul. Plac W. Zillingera 1

Telefon: (32) 291-37-84

Strona internetowa: http://www.staszic.edu.pl

E-mail: lo4@sosnowiec.edu.pl

Ilość odwiedzin: 402

Szablon informacyjny szkoły dotyczący Targów Edukacyjnych 2003

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / specjalizacje zawodowe / profile kształcenia / rozszerzenia

 

a/ liceum ogólnokształcące:

Numer

oddziału

ROZSZERZENIA

CYKL KSZTAŁCENIA

1

Biologiczno-chemiczny

3

Medialno-prawny

2

Biologiczno-chemiczny dwujęzyczny

3

Medialno-prawny dwujęzyczny

3

Biologiczno-chemiczno-matematyczny

3

Matematyczny

4

 

Matematyczny dwujęzyczny

3

 

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

 

 

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH

EDUKACJĘ  PONADGIMNAZJALNĄ

W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA

w roku szkolnym 2018-19

 

§ 1

1. Nabór do Liceum odbywa się w oparciu o szczegółowe zasady i kryteria przyjęć do klas pierwszych, opracowane przez Licealną Komisję Rekrutacyjną i uchwalone przez Radę Pedagogiczną IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.

 

§ 2

1. Do klas pierwszych Liceum przyjętych zostanie 115 uczniów.

2. Planuje się otwarcie klas pierwszych o następujących profilach:

- biologiczno-chemicznym – 30 uczniów, w tym 15 w oddziale dwujęzycznym,

- biologiczno-chemiczno-matematycznym – 15 uczniów.

- matematycznym – 40 uczniów, w tym 25 w oddziale dwujęzycznym

- medialno-prawnym – 30 uczniów, w tym 15 w oddziale dwujęzycznym

3. Istnieje możliwość zwiększenia liczby uczniów przyjętych na poszczególne profile.

 

§ 3

1. W klasach pierwszych wszystkie przedmioty obowiązkowe realizowane będą na poziomie podstawowym z wyjątkiem:

1)     języka angielskiego w oddziałach dwujęzycznych w klasach o profilach: medialno-prawnym, biologiczno-chemicznym i matematycznym, w których przedmiot ten będzie realizowany równolegle na poziomach: podstawowym i rozszerzonym w wymiarze lekcyjnym powiększonym o trzy dodatkowe godziny.

2)     języka polskiego w klasie o profilu medialno-prawnym, w którym przedmiot ten będzie realizowany równolegle na poziomach: podstawowym i rozszerzonym,

3)     matematyki w klasach o profilu matematycznym oraz biologiczno-chemiczno-matematycznym, w których przedmiot ten będzie realizowany równolegle na poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

2. W klasach o profilu biologiczno-chemicznym w klasie pierwszej zwiększona zostanie liczba godzin matematyki na poziomie podstawowym.

3. Jako dodatkowy przedmiot uzupełniający w klasie pierwszej  w profilu medialno-prawnym uczeń realizuje filozofię.

4 W klasie pierwszej w profilu medialno-prawnym realizowana jest innowacja pedagogiczna pt.: ”Podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej”.

5. W klasie pierwszej i drugiej w oddziałach dwujęzycznych realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

w profilu biologiczno-chemicznym: Medical English;

w profilu matematycznym: Business English;

w profilu medialno-prawnym: Legal English

6. W klasach drugiej i trzeciej uczeń, który wybrał:

1)     profil medialno-prawny, realizuje oprócz rozszerzonego języka polskiego dwa dodatkowe przedmioty w wymiarze rozszerzonym:

a.      wiedzę o społeczeństwie,

b.      do wyboru przez ucznia historię lub geografię.

2)     profil biologiczno-chemiczny, realizuje dwa obowiązkowe przedmioty w wymiarze rozszerzonym:

a.      biologię,

b.      chemię.

3)     profil matematyczny, realizuje oprócz rozszerzonej matematyki dwa obowiązkowe przedmioty w wymiarze rozszerzonym:

a.      do wyboru przez ucznia jeden przedmiot z grupy: fizyka, chemia, geografia,

b.      do wyboru przez ucznia informatykę lub wiedzę o społeczeństwie

4)     profil biologiczno-chemiczno-matematyczny, realizuje trzy przedmioty obowiązkowe:

a.      biologię,

b.      chemię,

c.      matematykę.

7. W klasie drugiej i trzeciej w oddziałach dwujęzycznych realizowany jest język angielski na poziomie rozszerzonym w wymiarze lekcyjnym powiększonym o trzy dodatkowe godziny w każdym roku.

8. Jako dodatkowe przedmioty uzupełniające w klasie drugiej w profilu medialno-prawnym uczeń realizuje filozofię, edukacja prawną oraz sztukę filmową.

9. Jako dodatkowy przedmiot uzupełniający w klasie trzeciej w profilu medialno-prawnym uczeń realizuje edukację prawną.

10. W klasach drugiej i trzeciej na wszystkich profilach uczeń będzie też realizował przedmioty uzupełniające, prowadzone w wymiarze minimalnym, przewidzianym w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania.

 

§ 4

1. Przedmioty w wymiarze rozszerzonym (wybrane przez ucznia) będą prowadzone w oddziale lub grupach międzyoddziałowych.

2. W przypadku gdyby utworzenie grupy przedmiotu rozszerzonego było niemożliwe z powodu zbyt małej liczby chętnych, uczeń wybierze inny przedmiot z grupy przewidzianej dla danego profilu.

 

§ 5

1. Każdy uczeń obowiązkowo uczy się w Liceum języka angielskiego.

2. Język angielski prowadzony będzie w grupach oddziałowych w podziale według wyniku egzaminu gimnazjalnego z języka obcego.

3. Drugim językiem obcym obowiązkowym dla ucznia będzie do wyboru język: francuski, niemiecki, rosyjski lub hiszpański.

4. Ze względów organizacyjnych uczniowi jako drugi język obcy obowiązkowy może zostać wskazany język, który został przez niego wybrany jako język drugiego wyboru, przy czym kryterium decydującym będzie liczba punktów osiągnięta w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Drugi język obcy realizowany może być w grupach międzyoddziałowych (lektoratach) z możliwym zróżnicowanym poziomem zaawansowania.

 

§ 6

1. Tygodniowy łączny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

       a) klasa I - 30 godzin,

       b) klasa II - 32 godziny,

       c) klasa III - 29 godzin.

2. W oddziałach dwujęzycznych uczniowie będą dodatkowo mieli trzy godziny języka angielskiego w każdej klasie.

3. Oprócz tego uczeń może uczęszczać na lekcje: religii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, etyki w wymiarze 1 godziny i wychowania do życia w rodzinie (zgodnie z deklaracją rodziców/prawnych opiekunów).

 

§ 7

Założenia podziału godzin na trzy lata edukacji ucznia: dostępne w załączniku („Siatka godzin...”)

 

 

 

 

                                                                   

 

ZASADY REKRUTACJI 

I KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY I

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

IM. S. STASZICA W SOSNOWCU

w roku szkolnym 2018/19

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. nr 59)

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. nr 60)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. U. z 2017 r. nr 586)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) – wydane na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

6. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019 wraz z załącznikami.

7. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.4.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018.

           

§ 1

1. Uczeń gimnazjum wskazujący IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica jako szkołę pierwszego wyboru musi złożyć w sekretariacie Liceum wypełnioną ankietę kandydacką bądź pismo zawierające wszystkie jej elementy.

2. Do klas pierwszych Liceum przyjętych zostanie 115 uczniów.

3. Planuje się otwarcie klas pierwszych o następujących profilach:

              - biologiczno-chemicznym – 30 uczniów, w tym 15 w oddziale dwujęzycznym

        - biologiczno-chemiczno-matematycznym – 15 uczniów.

        - matematycznym – 40 uczniów, w tym 25 w oddziale dwujęzycznym,

        - medialno-prawnym – 30 uczniów, w tym 15 w oddziale dwujęzycznym,

 

4. Istnieje możliwość zwiększenia liczby uczniów przyjętych na poszczególne profile.

 

§ 2

1. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Licealna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Liceum.

2. W skład Licealnej Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do Liceum wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły powołanych przez Dyrektora Liceum.

3. W skład Liceum Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

1)      Dyrektor Liceum,

2)      osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do Liceum

4. Dyrektor Liceum może dokonywać zmian w składzie Licealnej Komisji Rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

5. Do zadań Licealnej Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych przy rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych,

2) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,

3) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,

4) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty,

5) sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu gimnazjalnego,

6) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,

7) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

6. Przewodniczący Licealnej Komisji Rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

7. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

8. Prace Licealnej Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

9. Osoby wchodzące w skład Licealnej Komisji Rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

10. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez Licealną Komisję Rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Licealnej Komisji Rekrutacyjnej.

11. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 10, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 5, sporządzone przez Licealna Komisję Rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

§ 3

1. Kandydaci uczęszczający do gimnazjów z terenu Sosnowca skorzystają z systemu rejestracji elektronicznej.

2. Kandydaci uczęszczający do gimnazjów spoza terenu Sosnowca mogą skorzystać z systemu rejestracji elektronicznej lub pominąć system rejestracji elektronicznej.

3. Kandydat wykorzystujący system rejestracji elektronicznej składa jedynie wymagane dokumenty w sekretariacie Liceum, z zachowaniem terminów rekrutacji. W przypadku pominięcia systemu rejestracji elektronicznej, kandydat składa podanie o przyjęcie do Liceum oraz niezbędne dokumenty w sekretariacie Liceum, z zachowaniem terminów rekrutacji. W takim przypadku kandydata wprowadza do systemu rekrutacji elektronicznej członek Licealnej Komisji Rekrutacyjnej.

4. Ankieta kandydacka oraz wykaz wymaganych dokumentów są dostępne w sekretariacie Liceum oraz na stronie szkoły.

5. Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli za granicą szkołę, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są na podstawie podania i świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor Liceum.

 

§ 4

1. Do wybranego oddziału Liceum przyjmowani są uczniowie, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

2. Do oddziałów dwujęzycznych przyjmowani są kandydaci spełniający warunek określony w ust. 1 oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną

 

§ 5

1. Sprawdzian kompetencji językowych polega na napisaniu przygotowanego przez nauczycieli Liceum testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego.

2. Ze sprawdzianu kompetencji językowych można uzyskać max. 20 pkt.

3. Pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów.

4. Po przeprowadzeniu egzaminu Licealna Komisja Rekrutacyjna może ustalić niższy próg punktowy.

 

§ 6

1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki określone w § 4 i 5 niż liczba wolnych miejsc, o której mowa w § 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się łącznie następujące kryteria:

1)     wyniki egzaminu gimnazjalnego,

2)     wynik sprawdzianu kompetencji językowych w przypadku rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych.

3)     wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z przedmiotów określonych w § 13,

4)     świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

5)     szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty. 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

2. Za wysokie miejsce w zawodach wiedzy, organizowanych przez kuratora albo inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, uznaje się:

Lp.

Ranga zawodów

Miejsce uznane za wysokie

1.

Międzynarodowe

Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte

2.

Krajowe

Pierwsze, drugie, trzecie

3.

Wojewódzkie

Pierwsze, drugie

4.

Powiatowe

Pierwsze

5.

Tytuł laureata lub inny zwycięski (najwyższy) tytuł

Jako pierwsze miejsce uznaje się uzyskanie tytułu laureata lub innego zwycięskiego (najwyższego) tytułu w ww. zawodach

3. Za stałą pracę wolontaryjną uznaje się działalność na rzecz potrzebujących lub organizacji charytatywnych, prowadzoną systematycznie przez co najmniej jeden rok szkolny

 

§ 7

   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie do Liceum przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej przychodni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 8

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)     wielodzietność rodziny kandydata, 

2)     niepełnosprawność kandydata,

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość.

 

§ 9

   Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani są do Liceum niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich paragrafach.

 

§ 10

1. Licealna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do Liceum. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ewentualnie informację o liczbie wolnych miejsc.

2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Licealnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Liceum

3. Licealna Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie o którym mowa w ust. 1 w terminie 5 dni od złożenia wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Liceum odwołanie od rozstrzygnięcia Licealnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

5. Dyrektor Liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Licealnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

6. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Liceum służy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

§ 11

1. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji Liceum nadal dysponuje wolnymi miejscami, w terminie do końca sierpnia przeprowadza się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.

2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące przy postępowaniu zasadniczym.    

 

§ 12

   Suma punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum - z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych - wynosi maksymalnie 200 z czego 100 punktów przypada na egzamin gimnazjalny, a 100 punktów kandydat może uzyskać łącznie za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych, świadectwo z wyróżnieniem i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

§ 13

Punktowane są cztery zajęcia edukacyjne:

1)     do klas o profilu medialnym-prawnym:

a.       język polski i matematyka,

b.      wiedza o społeczeństwie,

c.       historia lub geografia – decyduje wyższa ocena na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2)     do klas o profilu biologiczno-chemicznym:

a.       język polski i matematyka,

b.      biologia,

c.       chemia.

3)     do  klas o profilu matematycznym:

a.       język polski i matematyka,

b.      jeden przedmiot z grupy: fizyka, chemia, geografia, z którego kandydat otrzymał najwyższą ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjum,

c.       jeden przedmiot z grupy: wiedza o społeczeństwie, informatyka, język angielski, z których kandydat otrzymał najwyższe oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum.

4)     do klas o profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym:

a.       język polski i matematyka,

b.      biologia,

c.       chemia.

 

 

 

 

§ 14

Zasady przyznawania punktów:

Zagadnienie

(punktacja szczegółowa)

Punktacja maksymalna

Sprawdzian kompetencji językowych

20 punktów

Egzamin gimnazjalny:

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

  • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

 

  • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

 

  • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

 

  • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

 

  • język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

 

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony powyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

 

 

 

 

maksymalnie 60 punktów

 

 

 

 

 

maksymalnie 20 punktów

 

 

 

 

 

 

maksymalnie 20 punktów

 

 

 

 

w zależności od zakresu zwolnienia maksymalnie 20-100 punktów

 

Oceny, świadectwo z wyróżnieniem, osiągnięcia konkursowe, wolontariat

100 punktów

 

 

Język polski

niedostateczny – 0 punktów

 

 

18 punktów

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Matematyka

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Pierwszy wybrany przedmiot

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Drugi wybrany przedmiot

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Osiągnięcia olimpijskie i konkursowe:

1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maksymalnie

18 punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 punkty

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

 

§ 15

   Wnioski (ankiety kandydackie) o przyjęcie do Liceum pobierać i składać można w sekretariacie Liceum od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00. do 15:00. w terminie od 18 maja do 18 czerwca 2018 roku.

§ 16

   Terminy rekrutacji podane są do publicznej wiadomości na szkolnych stronach internetowych, oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.

 

§ 17

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZASADNICZEGO

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

18 maja 2018 –

18 czerwca 2018

do godz. 15.00.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych Liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

18 maja 2018 –

4 czerwca 2018

do godz. 15.00.

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (egzamin do oddziałów dwujęzycznych)

7 czerwca 2018 –

godz. 10.00

4.

Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych.

12 czerwca 2018 –

godz. 15.00.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

(można złożyć oryginały dokumentów)

22 czerwca 2018 – 26 czerwca 2018

do godz. 15.00.

6.

Weryfikacja przez Licealną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 5 lipca 2018

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez Licealną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6 lipca 2018

godz. 12.00.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału o zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum.

6 lipca 2018 -

12 lipca 2018 

do godz. 15.00.

9.

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum.

13 lipca 2018

godz. 12.00.

10.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do Dyrektora Liceum odwołań od rozstrzygnięcia Licealnej Komisji Rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez Dyrektora Liceum odwołania od rozstrzygnięcia Licealnej Komisji Rekrutacyjnej.

Terminy określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo Oświatowe

11.

Poinformowanie przez Dyrektora Liceum Śląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w Liceum.

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – najpóźniej do 16 lipca 2018.

 

§ 18

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 lipca 2018 –

17 lipca 2018

do godz. 15.00.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych Liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 lipca 2018 –

17 lipca 2018

do godz. 15.00.

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych.

18 lipca 2018 –

godz. 9.00.

4.

Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych.

18 lipca 2018 –

godz. 15.00.

5.

Weryfikacja przez Licealną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 9 sierpnia 2018

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez Licealną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10 sierpnia 2018

do godz. 12.00.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału o zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum.

do 13 sierpnia 2018

8.

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum.

14 sierpnia 2018 do godz. 12.00.

9.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do Dyrektora Liceum odwołań od rozstrzygnięcia Licealnej Komisji Rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez Dyrektora Liceum odwołania od rozstrzygnięcia Licealnej Komisji Rekrutacyjnej.

Terminy określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo Oświatowe

10.

Poinformowanie przez Dyrektora Liceum Śląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w Liceum.

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – najpóźniej do 20 sierpnia 2018.

 

 

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

-          telefony, fax:  ( 32) 291 -37- 84,  (32)  291 -16 -59                        

-          poczta elektroniczna: lo4@sosnowiec.edu.pl                     

-          adres strony internetowej:     www.staszic.edu.pl