:

III Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa

41-209 Sosnowiec, ul. Józefa Piłsudskiego 114

Telefon: (32) 299-89-42

Strona internetowa: http://www.prus.sosnowiec.pl

E-mail: lo3@sosnowiec.edu.pl

Ilość odwiedzin: 193

Szablon informacyjny szkoły dotyczący Targów Edukacyjnych 2003

 

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / specjalizacje zawodowe / profile kształcenia / rozszerzenia

 

a/ liceum ogólnokształcące:

Numer

oddziału

ROZSZERZENIA

CYKL KSZTAŁCENIA

a – profil sportowy o specjalizacji piłka nożna (chłopcy)

język angielski, biologia, geografia

3

b – profil biologiczno - chemiczny

biologia, chemia, język angielski

3

c – profil językowo - humanistyczny

język angielski, język polski, historia

3

 

 

 

 

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych

III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa

w Sosnowcu na rok szkolny 2018/2019

 

I. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława  Prusa w Sosnowcu Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.

II. Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest:

a)      przedłożenie zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego "o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez  lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia".

b)      zaliczenie prób sprawności fizycznej przeprowadzonych przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o terminach prób sprawności fizycznej umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dla kandydata”.

III. Do szkoły nie będą przyjmowane osoby z naganną oceną zachowania

IV. Absolwenci gimnazjów przyjmowani są na poszczególne profile.

 

1)      PROFIL SPORTOWY O SPECJALIZACJI PIŁKA NOŻNA (chłopcy)

       Przedmioty rozszerzone: język angielski,  biologia, geografia

       Pierwszy język obcy  -  język angielski

         Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

       Punkty ze świadectwa ukończenia gimnazjum przyznawane będą za: język polski, matematykę, biologię i geografię

       Drugi język do wyboru: język niemiecki, włoski, rosyjski, francuski lub hiszpański.

       Szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej (w tym wychowanie fizyczne):
16 godzin tygodniowo

       Klasa realizuje szkolenie sportowe przy współpracy i pod patronatem
Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec.

 

2)      PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

       Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

       Pierwszy język obcy :  język angielski

       Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

       Punkty ze świadectwa ukończenia gimnazjum przyznawane będą za: język polski, matematykę, biologię i chemię

       Drugi język do wyboru: język niemiecki, włoski, rosyjski, francuski lub hiszpański.

       Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Śląskim.

 

3)      PROFIL JĘZYKOWO-HUMANISTYCZNY

  Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia

  Przedmiot uzupełniający: przyroda

  punkty ze świadectwa ukończenia gimnazjum przyznawane będą za: język polski, matematykę, historię, język angielski

  Pierwszy język obcy - język angielski

  Drugi język do wyboru:  język niemiecki, włoski, rosyjski, francuski lub hiszpański.

  Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkoła Humanitas w Sosnowcu
oraz instytucjami kultury.

 

 

 

   NABÓR DO SZKOŁY ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Informacje i kontakt:

-          telefony, fax:                                     032 299 89 42

-          poczta elektroniczna (e-mail):            lo3@sosnowiec.edu.pl

-          adres strony internetowej :                www.prus.sosnowiec.pl

www.facebook.com/sosnowieckiprus

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia

Oceny, świadectwo z wyróżnieniem, osiągnięcia konkursowe, wolontariat

100 punktów

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punkty

20  punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 12 punktów

bardzo dobry – 16 punktów

celujący – 20  punktów

Profil sportowy

Profil
biologiczno- chemiczny

Profil językowo - humanistyczny

 

 

Matematyka

Matematyka

Matematyka

jak w przypadku języka polskiego

20  punktów

Biologia

Biologia

Historia

jak w przypadku języka polskiego

20  punktów

Geografia

Chemia

Język angielski

jak w przypadku języka polskiego

20  punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 punktów

Uzyskanie tytułu w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

·                     tytułu laureata konkursu tematycznego – 7 pkt.

·                     tytułu finalisty konkursu tematycznego – 5 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem  o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim  tytułu:

·                     finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

·                     laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

·                     finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

·                     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

·                     dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7 pkt.

·                     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 5 pkt.

·                     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

·                     tytułu laureata konkursu tematycznego – 5 pkt.

·                     tytułu finalisty konkursu tematycznego – 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem  o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

·                     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

·                     dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

·                     dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.

·                     tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

·                     tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

·                     tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż wymienione wcześniej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

·                     międzynarodowym – 4 pkt.

·                     krajowym – 3 pkt.

·                     wojewódzkim – 2 pkt.

·                     powiatowym – 1 pkt.

13 pkt.

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

2 punkty

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:

·         język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

·         historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

·         matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

·         przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

·         język obcy nowożytny - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent z egzaminu na poziomie podstawowym


maksymalnie po 20 punktów za każdy przedmiot

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

maksymalnie 60 punktów

 

 

 

 

 

 

 

maksymalnie 20 punktów

 

 

 

 

 

 

maksymalnie 20 punktów

 

 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony powyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

w zależności od zakresu zwolnienia maksymalnie 20-100 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

 

Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl.

 

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

-          telefony, fax:                                     (32) 299-89-42

-          poczta elektroniczna:                         lo3@sosnowiec.edu.pl

-          adres strony internetowej:                 www.prus.sosnowiec.pl

 

4/ Inne

    .............................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................