:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul.Kilińskiego 25

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA

41-219 Sosnowiec, ul. Szymanowskiego 3b

Telefon: (32) 266-61-97

Strona internetowa: http://www.ckziu25.sosnowiec.pl

E-mail: zs@ckziu25.sosnowiec.pl

Ilość odwiedzin: 121

Szablon informacyjny szkoły dotyczący Targów Edukacyjnych 2003

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / specjalizacje zawodowe / profile kształcenia / rozszerzenia

 

c/ branżowa szkoła I stopnia:

 

Numer

oddziału

ZAWÓD

CYKL KSZTAŁCENIA

IA

Kucharz/Cukiernik

Mechanik pojazdów samochodowych

3 LATA

 

 

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

 

lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
(wniosek+ aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

od 18 maja do18 czerwca

2018 roku

od 13 lipca do 17 lipca
2018 roku

2

Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum  oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 czerwca do 26 czerwca

2018 roku

  ---------------

3

Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezkwalifikowanych kandydatów.

6 lipca 2018 roku

10 sierpnia 2018 roku

4

Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom.

 

 Od 6 lipca 2018 roku

Od 10 sierpnia 2018 roku

5

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 6 lipca do 12 lipca 2018 roku

Do  13 sierpnia 2018 roku

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjetych do szkoły

13 lipca 2018 roku

14 sierpnia 2018 roku

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Podstawowym kryterium jest posiadanie przez kandydata orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W sytuacji większej liczby kandydatów brane będą pod uwagę następujące przedmioty:   
technika
język obcy       

Uczeń przyjęty do Branżowa Szkoła I Stopnia zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia  w danym zawodzie. 

W roku szkolnym 2018/2019 będzie obowiązywał następujący limit miejsc
w poszczególnych typach szkół:

Branżowa Szkoła I Stopnia - ilość przewidzianych miejsc - 16

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

-          telefony, fax:                                     032 /  266-61-97     

-          poczta elektroniczna:                         zs@ckziu25.sosnowiec.pl

-          adres strony internetowej:                 http://www.ckziu25.sosnowiec.pl

 

4/ Inne

 

W szkole realizowane sa projekty:

·      „Inwestujemy w naukę” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, uczniowie mogą skorzystać z płatnych staży, atrakcyjnych szkoleń i kursów z zakresu gastronomii, cukiernictwa i mechaniki pojazdów

·        „Nauka przez doświadczenie” w ramach europejskiego programu Erasmus+ - projekt zagranicznych praktyk zawodowych. Uczniowie uczestniczą w kursach językowych przygotowujących ich do wyjazdów na praktyki do Hiszpanii.

·        „Kariera zawodowa zaczyna się w szkole II” w ramach programu POWER – projekt praktyk zagranicznych. Planowane są wyjazdy do Hiszpanii.

 

Dzięki wyjazdom doskonalą umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, umiejętności językowe w codziennej komunikacji, poszerzają słownictwo z zakresu języka obcego zawodowego, podwyższają kompetencje zawodowe, poznają inną kulturę, obyczaje, nawiązują nowe kontakty, poznają zasady funkcjonowania  rynków pracy.