:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul.Kilińskiego 25

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska

41-200 Sosnowiec, ul. Legionów 9

Telefon: (32) 293-52-52

Strona internetowa: http://t6.ckziu25.sosnowiec.pl

E-mail: t6@ckziu25.sosnowiec.pl

Ilość odwiedzin: 441

Szablon informacyjny szkoły dotyczący Targów Edukacyjnych 2003

1/ Proponowane:

typy szkół/zawody /specjalizacje zawodowe / profile kształcenia / rozszerzenia 

 

a/ technikum na podbudowie gimnazjum:

Numer oddziału

ZAWÓD

KWALIFIKACJE

CYKL KSZTAŁCENIA

1AG

Technik analityk

311103

(0,5 oddziału)

AU.59.Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

AU.60. Wykonywanie badań analitycznych

4 lata

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

311943

(0,5 oddziału)

 

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

4 lata

1EG

Technik elektryk

311303

(0,5 oddziału)

 

EE.5 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

4 lata

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

311943

(0,5 oddziału)

 

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

4 lata

1LG

Technik logistyk

333107

(0,5 oddziału)

AU.22. Obsługa magazynów

AU.32. Organizacja transportu

4 lata

Technik geodeta

311104

(0,5 oddziału)

 

 

 

BD.31. Wykonywanie pomiarów

geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów

BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

4 lata

 

 

b/ kursy kwalifikacyjne:

LP.

NAZWA

CZAS

TRWANIA

DODATKOWE INFORMACJE

1

A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania

670 godzin

 

2

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

800 godzin

 

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć

1.      Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

a.      posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;

b.     posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wyniki egzaminu gimnazjalnego
  2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły.
  1. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji, gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :
  1. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  2. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

c.       kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:

·         wielodzietność rodziny kandydata

·         niepełnosprawność kandydata

·         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

·         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

·         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

·         samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

·         objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wymienione w pkt.3 kryteria mają taką samą wartość.

I.      Egzamin gimnazjalny – przeliczanie punktów

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się punkty zgodnie z par.8 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 

II.    Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

·         język polski

·         matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

·         technik grafiki i poligrafii cyfrowej: informatyka, plastyka;

·         technik geodeta: informatyka, zajęcia techniczne;

·         technik elektryk: informatyka, zajęcia techniczne;

·         technik analityk: informatyka, zajęcia techniczne;

·         technik logistyk: informatyka, zajęcia techniczne.

 

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

Język polski

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia

edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

 

 

III. Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymieniona na świadectwie gimnazjalnym.

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

6. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 2, 3, 4, 5 i 6 na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty.

 

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych powyżej.

 

Uczeń przyjęty do technikum lub szkoły branżowej I stopnia zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.

 

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowany jest poza kolejnością.

W roku szkolnym 2018/2019 będzie obowiązywał następujący limit miejsc:

·         Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska - 108 uczniów (3 oddziały)

 

III.    Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Lp

Czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej ponadgimnacjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

Od 18 maja 2018 r.

do 18 czerwca 2018 r.

Od 13 lipca 2018 r.

do 17 lipca2018 r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Od 22 czerwca 2018r.

do 26 czerwca 2018r.

-----------------------------

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy o systemie oświaty)

Do 5 lipca 2018r .

Do 9 sierpnia 2018r .

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6 lipca 2018 r.

10 sierpnia 2018 r.

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów, zakwalifikowanych. Który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

Od 6 lipca 2018 r.

Od 10 sierpnia 2018 r.

6

Potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Od 6 lipca 2018 r.

do 12 lipca 2018 r.

Do 13 sierpnia 2018 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

13 lipca 2018 r.

14 sierpnia 2018 r.

8

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia , przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Terminy określone w ustawie o systemie oświaty.

 

 

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

-          telefony, fax:                                     32 293 52 52, 32 293 52 51

-          poczta elektroniczna (e-mail):          t6@ckziu25.sosnowiec.pl

-          adres strony internetowej :               http://t6.ckziu25.sosnowiec.pl

4/ Inne

Współczesny pracodawca oczekuje, że absolwent szkoły zawodowej to osoba w odpowiedni sposób przygotowana do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku. Dlatego też Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska kładzie ogromny nacisk na doskonalenie edukacji zawodowej. Ten etap kształcenia przygotowuje młodzież do sprawnego i kompetentnego wykonywania obowiązków. Edukujemy dobrze wykształcone  i wyspecjalizowane przyszłe kadry, poszukiwane przez pracodawców w dobie intensywnego rozwoju technologicznego.

Szkoła kładzie duży nacisk na praktyczną naukę zawodu, zacieśnia współpracę z lokalnymi pracodawcami w celu bieżącego monitorowania zmian w przedsiębiorstwach. Wszystko to w efekcie końcowym powinno przyczynić się do tego, że młody człowiek bez problemu znajdzie pracę. Głównym celem edukacyjnym szkoły jest przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz dostosowanie oferty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego do oczekiwań uczniów oraz pracodawców.

Dlatego też szkoła pozyskuje do współpracy przedstawicieli firm  i przedsiębiorstw, łącząc tym samym rynek pracy i edukacji.

W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach szkoła występuje z propozycjami współpracy w zakresie praktyki zawodowej z takimi firmami jak: Leroy-Merlin, Castorama,  Platforma, Ceva Logistics Poland Sp. z o. o.,  – w branży logistycznej, Saint Gobain, Slet Sp. z o.o - w branży elektrycznej, Katowickie Wodociągi S.A., Jars Sp. z o.o.– w branży ochrony środowiska, Drukarnia Archidiecezjalna, Drukarnią Polska Press. Szkoła podpisała umowy współpracy z uczelniami: WSTI w Katowicach, WSB w Dąbrowie Górniczej, WSZOP  w Katowicach, WSH Humanitas w Sosnowcu, Uniwersytet Śląski, Górnośląska Szkoła Handlowa w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie. Dzięki tej współpracy młodzież uczestniczy w ciekawych warsztatach i wykładach zarówno w zakresie kształcenia ogólnego jak i zawodowego.

Nasza młodzież od lat wyjeżdża na projekty i staże międzynarodowe. Dzięki temu: doskonali    umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, umiejętności językowe w codziennej komunikacji, poszerza słownictwo z zakresu języka obcego zawodowego, podwyższa kompetencje zawodowe, poznaje inną kulturę, nawiązuje nowe kontakty czy poznaje zasady funkcjonowania innych rynków pracy.