:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul.Kilińskiego 25

Technikum nr 4 Transportowe

41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 31

Telefon: (32) 266-07-34

Strona internetowa: http://www.ckziu25.sosnowiec.pl

E-mail: t4_8l@ckziu25.sosnowiec.pl

Ilość odwiedzin: 378

Szablon informacyjny szkoły dotyczący Targów Edukacyjnych 2003

1/ Proponowane:

typy szkół / zawody / specjalizacje zawodowe / profile kształcenia / rozszerzenia

 

b/ technikum na podbudowie gimnazjum:

Numer

oddziału

ZAWÓD

KWALIFIKACJE

CYKL KSZTAŁCENIA

1.

Technik eksploatacji portów i terminali

AU.33 Obsługa podróżnych     

w portach i terminalach.

AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów       i ładunków w portach i terminalach

4 lata

Technik mechanik lotniczy

M.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków  powietrznych 

4 lata

2.

Technik spedytor

AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

4 lata

3.

Technik transportu kolejowego

AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.

AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

4 lata

4.

Technik lotniskowych służb operacyjnych

AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego

AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

4 lata

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

4 lata

 

 

d/ kursy kwalifikacyjne:

Numer

oddziału

NAZWA

CZAS TRWANIA

DODATKOWE INFORMACJE

1.

A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

780 godzin

 

2.

A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

780 godzin

 

 

2/ Kryteria rekrutacji i warunki przyjęć:

 

1.                              Ukończenie gimnazjum.

2.                              Złożenie wymaganych dokumentów.

3.                              Spełnienie kryteriów zawartych w statucie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25.

4.                              Miejsce ucznia na liście kandydatów do szkoły oblicza się na podstawie liczby punktów uzyskanych za:

a.      wyniki egzaminu gimnazjalnego,

b.      wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły.

 

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji:

http://t4.ckziu25.sosnowiec.pl/

zakładka : rekrutacja

 

Technikum nr 4 Transportowe  - wszystkie zawody

Obowiązkowo

o   język polski

o   matematyka

 

Wybrane zajęcia edukacyjne (wszystkie zawody)
geografia
informatyka
język obcy

Dla zawodu:  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
matematyka lub fizyka
informatyka
technika lub plastyka
język obcy


Proponowana liczba miejsc: 120

 

 

3/ Informacje i zapisy / kontakt:

-          telefony, fax:                                     032 /  266-07-34      

-          poczta elektroniczna (e-mail):          uczniowski.ckziu25@onet.pl

-          adres strony internetowej :               http://www.ckziu25.sosnowiec.pl

                                                                 http://t4.ckziu25.sosnowiec.pl/

 

 

 

4/ Inne

 

Śledząc bieżące zmiany dotyczące technologii transportowych oraz środków transportu, organizujemy proces dydaktyczny, w którym szczególny nacisk kładziemy na zaktualizowaną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności młodzieży.  Konkurencja na rynku pracy powoduje, że rzetelne przygotowanie ucznia do wykonywania konkretnego zadania staje się priorytetowym celem kształcenia zawodowego. Oferta Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym Technikum nr 4 Transportowego, jest na bieżąco modyfikowana pod kątem zmieniających się na rynku pracy warunków. Stała, wieloletnia współpraca z przedsiębiorcami oraz uczelniami wyższymi, pozwala nam kształcić wyspecjalizowanych i poszukiwanych przez pracodawców absolwentów. Efektem podejmowanych przez szkołę działań są podpisane partnerskie umowy o współpracy dzięki którym możliwe jest prowadzenie takich działań, jak: wykłady, warsztaty oraz praktyki zawodowe, realizowane zarówno w polskich jak i zagranicznych firmach.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik transportu kolejowego, mogą korzystać ze stypendiów fundowanych przez PKP  PLK S.A oraz PKP Intercity S.A.  Ponadto PKP PLK S.A. w znaczącym stopniu wspiera szkołę w organizacji praktyk zawodowych oraz pomaga przy opracowywaniu programów nauczania i wyposażaniu pracowni szkolnych.

Z kolei technik spedytor, technik mechanik lotniczy, technik eksploatacji portów i terminali oraz technik lotniskowych służb operacyjnych to kierunki, których uczniowie korzystają ze współpracy z wieloma firmami branży transportowo-spedycyjnej i logistycznej m.in.:

- Port Lotniczy  Katowice – Pyrzowice,

- Aeroklub Śląski w Katowicach Muchowcu

- „Euroterminal Sławków” sp. z o.o.

- Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport – Akademia Lotnicza

Nauczyciele przedmiotów zawodowych, uczący w naszym Technikum (często absolwenci szkoły) to wysokiej klasy specjaliści łączący w swoim życiu pracę w przemyśle z pasją przekazywania wiedzy, co powoduje, że nasi uczniowie mają kontakt z najbardziej aktualnymi technologiami.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie i z sukcesem uczestniczą w konkursach przedmiotowych związanych z kierunkami kształcenia (Katedra Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Transporcie Kolejowym, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu – Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna, Konkurs Wiedzy Lotniczej „Latająca Miotła Baby Jagi”).

Od lat szkoła znajduje się w gronie najbardziej usportowionych szkół w województwie czego potwierdzeniem są liczne nagrody m.in. zdobycie Mistrzostwa Śląska w Piłce Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych, Mistrzostwo Sosnowca w Tenisie Stołowym i Pływaniu. 

 

Nasza szkoła nie tylko kładzie nacisk na kształcenie techniczne, ale również staramy się wśród naszych uczniów rozwijać pasje i zainteresowania. Z inicjatywy młodzieży i dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej modernizowany jest w szkole symulator lokomotywy EU 07 oraz powstaje nowoczesna modułowa makieta kolejowa.

Staramy się uwrażliwiać młodzież na los innego człowieka. Nasi uczniowie aktywnie angażują się w działalność Szkolnego Klubu Ludzi Nieobojętnych. Działania te zostały docenione na poziomie społeczności lokalnej i nagrodzone tytułem Szkoły Dobrych Inicjatyw.

 

Nasza młodzież od wielu lat wyjeżdża na praktyki zagraniczne i staże międzynarodowe. Aktualnie realizowane są następujące projekty:

·         „Inwestujemy w naukę” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego- Uczniowie mogą skorzystać z płatnych staży, atrakcyjnych szkoleń i kursów: np. prawa jazdy, kurs na obsługę bezzałogowych statków powietrznych, audytor systemu bezpieczeństwa itp).

·         „Nauka przez doświadczenie” w ramach europejskiego programu Erasmus+ - projekt zagranicznych praktyk zawodowych. Uczniowie uczestniczą w kursach językowych przygotowujących ich do wyjazdów na praktyki do: Niemiec, Hiszpanii i Portugalii.

·         „Kariera zawodowa zaczyna się w szkole II” w ramach programu POWER – projekt praktyk zagranicznych. Planowane są wyjazdy do Hiszpanii, Włoch, Czech, Niemiec, Portugalii

Udział w tego typu projektach pozwala młodzieży na zdobycie certyfikatów, doskonalenie umiejętności językowych, w tym poszerzanie słownictwa zawodowego. Co ważne nabywanie praktycznych umiejętności odbywa się w rzeczywistym środowisku zawodowym, a uczeń poza podniesieniem kompetencji zawodowych, poznaje zagraniczne rynki pracy i nawiązuje międzynarodowe kontakty.